Hyresvillkor

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR FÖR LB Maskiner Sverige AB (nedan kallad Uthyraren) 

 

§ 1 Tillämplighet 

Nedanstående villkor skall gälla om inget annat skriftligen avtalats mellan Uthyraren och Hyrestagaren. 

§ 2 Leverans 
Allt hyresmateriel levereras fritt från Uthyrarens förråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till Uthyraren. Hyrestagaren skall vid avhämtningen inhämta nödvändiga instruktioner för hyresmaterielen vad avser handhavande, tillsyn och skötsel. Om externt fraktbolag anlitas för avhämtning, ska hyresmaterielen anses avhämtat när fraktbolaget avhämtat hyresmaterielen hos Uthyraren, oavsett om det är Uthyraren eller Hyrestagaren som ingått avtal med fraktbolaget. 
 
§ 3 Reklamation 
Hyresmateriel levereras av Uthyraren i fullgott skick. Anmärkning mot hyresmaterielen ska skriftligen anmälas till Uthyraren snarast eller senast fem dagar efter det att hyresmaterielen blivit tillgängligt för Hyrestagaren, eller om hyrestiden är kortare än så, senast vid återlämnandet. Görs ingen anmärkning inom denna tid anses hyresmaterielen som mottaget i fullgott skick. 

 § 4 Hyrestid och hyresberäkning 

För företag: 
Hyran är i huvudsak baserad på 5-dagars arbetsvecka. Används materielen helgdagar debiteras även hyra för dessa dagar. 7-dagars vecka debiteras som regel alltid för bl.a. byggtorkar, elvärmare, tjältinare, eldrivna pumpar och tillbehör för nämnda maskiner. Hyra debiteras även under semesterperioder om inget annat är överenskommet. 

 För privatpersoner: 

All hyresmateriel debiteras per kalenderdag (7-dagars vecka). Helgpris gäller fredag kl. 15 till måndag kl. 8. 

 § 5 Användning 

Hyrestagaren ansvarar för att hyresmaterielen endast brukas av därtill behörig och utbildad personal. 

Hyrestagaren får inte utan Uthyrarens skriftliga godkännande låta annan än Hyrestagaren använda hyresmaterielen, hyra ut hyresmaterielen i andra hand eller överlåta detta hyresavtal på annan. Hyrestagare som i strid med detta avtal låter annan bruka eller förfoga över hyresmaterielen är ovillkorligen ansvarig för allt sådant brukande eller förfogande, i förhållande till såväl Uthyrarens som den andra brukaren och tredje man. Hyrestagaren är dessutom skyldig att ersätta Uthyrarens för den ekonomiska eller ideella skada som uppstår för Uthyraren genom att hyresmaterielen brukas av annan än hyrestagaren. Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller användes. Hyresmaterielen får ej utan uthyrarens skriftliga medgivande föras utanför Sveriges gränser. 

 § 6 Tillsyn och vård 

Hyrestagaren ansvarar för att vårda hyresmaterielen väl samt att kontrollera och använda rätt oljor och bränsleblandningar. Hyrestagaren skall även förhålla sig till max strömstyrkor för eldriven hyresmateriel samt ej överstigande av max/watt på elverk. Hyresmateriel ska vid återlämnande vara väl rengjord och i samma skick som vid leveranstillfället. Har Hyresmateriel inte rengjorts eller dess skick på annat sätt försämrats under hyrestiden, debiteras hyrestagaren särskilt härför. I det fall hyresmateriel kan ha utsatts för skadliga ämnen, t.ex. asbestdamm, åligger det Hyrestagaren att informera Uthyraren härom och i sådana fall debiteras en särskild saneringskostnad. 

 § 7 Skador och förluster 

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmaterielen liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning. Hyrestagaren debiteras för eventuella reparationer i samband med felaktigt handhavande eller ovarsam skötsel. Hyresmateriel som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras debiteras till restvärde som värderas av Uthyraren såvida det inte omfattas av erlagd försäkring. Det åligger hyrestagaren att vid stöld eller skadegörelse av hyresmaterielen utan vidare dröjsmål kontakta uthyraren för vidare information om hur polisanmälan ska upprättas. Kopia av anmälan ska sedan sändas till Uthyraren. 

 § 8 Uthyrarens ansvar vid fel och skada 

Uthyraren, som inte kan övervaka hyrestagarens användning av hyresmaterielen och de omständigheter varunder hyresmaterielen nyttjas, ansvarar inte för personskada, sakskada eller förmögenhetsskada som kan uppkomma vid hyrestagarens användning av hyresmaterielen. Uthyraren ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador (t.ex. driftstopp, utebliven vinst) som åsamkas hyrestagaren till följd av fel på hyresmaterielen. Konstateras fel i hyresmaterielen, som inte beror på Hyrestagaren eller tredje mans brukande av hyresmaterielen, vilket gör den obrukbar för hyrestagaren, ska Uthyraren avhjälpa felet inom skälig tid (genom reparation eller med skälig ersättningsmateriel). Bedömer Uthyraren att felet inte kan avhjälpas inom skälig tid eller till en skälig kostnad för Uthyraren, har Uthyraren rätt att avbryta avtalet. Hyresmaterielen ska då återlämnas till Uthyraren och hyrestagaren befrias från skyldighet att betala hyra från och med dagen för sådant återlämnande. 

 § 9 Reparationer och besiktningar 

Reparationer som följs av normal förslitning bekostas av Uthyraren. Utbyte av slitagedelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren med undantag då maskinen hyrts med separat debiterad hyra för specificerade slitagedelar. 

Reparationer därutöver får inte utföras utan vårt medgivande. Uthyraren är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande under reparationstiden. Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren ska dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid. 

§ 10 Följdskador och driftavbrott 
Hyrestagaren ansvarar för skada som åsamkas honom eller tredjeman i samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada till följd av driftavbrott eller leveransförseningar av förhyrt materiel. 

§ 11 Försäkring 
För att uppfylla sitt ansvar enligt hyresvillkoren åligger det hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrade. En sådan försäkring ingår som regel ej i ordinarie tecknade försäkringar. Uthyraren påför därför automatiskt en speciell hyrförsäkring som debiteras med 6% på hyresbeloppet. Då hyrförsäkringen utnyttjas debiteras en självrisk på 10% av ett prisbasbelopp. Denna hyrförsäkring kan endast undanröjas genom att hyrestagaren innehar samt kan styrka annan försäkring med jämförbar omfattning och på motsvarande sätt utgör likvärdigt skydd. 

§ 12 Betalningsvillkor 
Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt. För kunder som erhållit godkänd kreditupplysning sker fakturering till betalningstid enligt överenskommelse. Eventuella invändningar mot fakturan och dess innehåll ska göras inom 8 dagar från fakturans mottagande. 

För förfallna fakturor debiteras dröjsmålsränta och vid betalningspåminnelse en påminnelseavgift. Kontant betalning gäller för privatkunder och kunder som ej erhållit godkänd kreditupplysning och i vissa fall kan förskott begäras. I alla förekommande fall äger uthyraren rätt att neka en hyra. 

§ 13 Återtagande 
Om kunden / hyrestagaren ej erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet är Uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtagande av hyrt materiel på hyrestagarens bekostnad. 

I de fall uthyraren anser att hyrd vara behandlas ovarsamt eller på annat sätt missköts av hyrestagaren äger Uthyraren rätten att återta varan. Uthyraren äger även rätten att återta hyrd vara om Uthyraren misstänker att felaktigt handhavande kan komma att ske. 

§ 14 Force majeure 
Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver uthyrare eller hyrestagare inte råder över, såsom krig eller sådant som hindrar, försvårar eller försenar ett åtagande. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning. Däremot har både uthyrare och hyrestagare rätt att häva avtalet om det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medför väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv. 

 § 15 Äganderätt 

Hyrestagare förvärvar inte genom hyresavtalet någon äganderätt till egendomen. Hyrestagaren får således inte pantsätta, sälja eller på annat sätt förfoga över hyresobjektet. Ej heller överlåta eller på annat sätt förfoga över hyresavtalet. 

Vårt produktutbud